Friday, 28 September 2012

Terjemahan Al-Quran - Surah Al-Baqarah Ayat 261-286

CARA-CARA MENGGUNAKAN HARTA DAN HUKUM-HUKUMNYA

Menafkahkan Harta di Jalan Allah Subhanahu wa Taa'la.
261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah* adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada setiap tangkai seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya), lagi Maha Mengetahui/
* Pengertian menafkahkan hartanya di jalan Allah meliputi; belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

262. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudia dia tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati

263. Perkataan yang baik* dan pemberian maaf** lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyantun
*Menolak dengan cara yang baik.
**Memaafkan tingkah laku si peminta maaf.

264. Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah ia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir.*
* Mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

265. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kami ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan.

266. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin menpunyai kebun kurna dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di dalam kebun itu dia mempunyai segala jenis buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin kencang yang mengandungi api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.*
* Inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya kerana riak, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang.

267. Wahai orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik dan sebahagian dari hasil usahamu yang baik sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

268. Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (bakhil), sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan dariNYa dan kurniaanNya.* Dan Allah Maha Luas (kurniaanNya) lagi Maha Mengetahui.
* Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan ketika di dunia.

269. Allah menganugerahkan al-Hikmah (pemahaman yang dalam tentang al-Quran dan as-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahkan al-Hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan*, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun baginya.
* Nazar, iaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadaNya, baik dengan syarat atau tidak.

271. Jika kamu menzahirkan sedekah(mu)* maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya** dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
* Menzahirkan sedekah dengan tujuan supaya dicontohi oleh orang lain.
** Menyembunyikannya (sedekah) lebih baik dari menzahirkannya, kerana menzahirkan sedekah boleh menimbulkan rasa riak pada diri pemberi dan boleh pula menyakiti hati penerima sedekah.

272. Bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat pentunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya yang cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).

273. (Berinfaklah) kepada orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka bahawa mereka orang kaya kerana memelihara diri dari meminta-minta. Kamu (Muhammad) mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

274. Orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara bersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada yang mengkhuatirkan mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Hukum Riba'.
275.  Orang yang makan (mengambil) riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.** Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu*** (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka  orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamanya.
* Riba ada dua jenis; nasi'ah dan fadl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti menukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba dalam ayat ini ialah Riba nasi'ah yang berlipat ganda dan umum terjadi dikalangan masyarakat Arab zaman jahiliyah.
** Orang yang mengambik riba tidak tenteram jiwanya seperti kerasukan syaitan.
*** Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum ayat ini turun, boleh tidak dikembalikan.

276. Allah memusnahkan riba* dan menyuburkan sedekah.** Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa***
* Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkatnya.
** Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkatnya.
*** Orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

277 .Sesungguhnya orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)jika kamu orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahawa Allah dan rasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok asal hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah waktu sehingga dia mampu. Dan bersedekah (sebahagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

281. Dan peliharalah diri kamu (daripada huru-hara hari kiamat) yang padanya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun.

Kesaksian Dalam Muamalah
282. Wahai orang yang beriman! Apabila kamu mermu'amalah* tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangkan sedikit  pun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu merencanakan dengan jujur, dan disaksikan dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil mahupun besar, sampai tempoh masa pembayarannya. yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan penyaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)  keraguanmu. (Tulislah mua'malah itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan ( yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
* Berjual beli, berhutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan* yang dipegang (oleh yang memberi hutang). Akan tetapi, jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan penyaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
* Barang tanggungan (gadaian) itu diadakan apabila antara satu sama lain tidak saling mempercayai.

Pujian Allah Subhanahu wa Taa'la Terhadap Para Mukmin dan Doa Mereka.
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampunkan siapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

285. Rasul telah berfirman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan):" Kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya," dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami, ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

286. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa):" Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami , janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kamu terhadap kaum yang kafir."

No comments:

Post a Comment